icon rainbow

Wspieranie zaangażowanego dziennikarstwa na rzecz praw kobiet i mniejszości

Wspieramy powstawanie projektów dziennikarskich (cykle artykułów prasowych, wywiadów i reportaży, projektów multimedialnych i edukacyjnych) na rzecz praw kobiet, tolerancji dla mniejszości seksualnych oraz osób wykluczonych społecznie.

Wspieranie społeczności LGBTQ

Projekt ma na celu rozwiązanie problemu dyskryminacji społeczności LGBTQ w Polsce

Ponad 30 proc. osób LGBTQ doświadcza jakiejś formy nierównego traktowania w miejscu pracy — odmowy awansu lub zatrudnienia, bezprawnego rozwiązania stosunku pracy, nękania ze strony współpracowników lub przełożonych. Prawie 85 proc. gejów i lesbijek ukrywa swoją orientację seksualną w miejscu pracy. Ze względu na istniejące ustawodawstwo publiczne w tej dziedzinie istotne jest, aby pracodawcy i członkowie społeczeństwa otrzymywali wystarczające informacje i szkolenia.

W ramach projektu planujemy działania z zakresu edukacji dla pracodawców, współpracowników i społeczeństwa na temat tolerancji, godności ludzkiej i traktowania osób LGBTQ w miejscu pracy i w społeczeństwie, co ma pozytywnie wpłynąć na zatrudnialność i awans zawodowy tej grupy w różnych branżach.